Privacy op internet

 • Hoe check ik of ik mijn gegevens veilig verstuur?

  Een veilige omgeving herken je aan het hangslotje en aan de adresregel dat begint met https, waarbij de ‘s’ staat voor ‘secure’.

 • Mogen organisaties mijn persoonsgegevens verwerken?

  Organisaties mogen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) je persoonsgegevens alleen verwerken voor een duidelijk omschreven doel. Dat doel moeten zij vooraf bepalen. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van je gegevens.

 • Waaraan moeten organisaties voldoen bij verwerking persoonsgegevens?

  Als organisaties persoonsgegevens willen verwerken, moeten zij aan een aantal eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voldoen.

  De organisatie:

  1. mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is of als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven;
  2. mag niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het uiteindelijke doel;
  3. mag de gegevens niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld;
  4. moet je laten weten wat de organisatie met de gegevens gaat doen;
  5. mag de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk;
  6. moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen;
  7. moet de registratie van de persoonsgegevens aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

  Meer info over het verwerken van persoonsgegevens: College bescherming persoonsgegevens. Meer info over de bescherming van persoonsgegevens: MijnPrivacy.nl

 • Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens?

  De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt, ter bescherming van je privacy, wat er allemaal wel en niet mag met je persoonsgegevens. Deze wet is op 1 september 2001 in de plaats getreden van de Wet persoonsregistraties. In de Wbp staat wat je rechten zijn als je gegevens gebruikt worden. Je hebt bijvoorbeeld het recht op informatie, het recht op inzage in je gegevens en het recht op verzet tegen gebruik van je gegevens. Lees meer op Rijksoverheid.nl.

 • Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens geven direct of indirect informatie over een persoon. Deze persoon moet daarbij wel te identificeren zijn. Dit is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ter bescherming van uw persoonsgegevens.

  Gegevens over iemands ras, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging zijn 'bijzondere gegevens'. Ook strafrechtelijke persoonsgegevens, bijvoorbeeld over veroordelingen, zijn bijzondere gegevens. De verwerking van bijzondere gegevens kan een grote inbreuk vormen op de privacy van de betrokkenen. Voor het verwerken van deze gegevens gelden daarom strikte voorwaarden en strenge regels.

  Soms kan het moeilijk zijn om te bepalen of een gegeven een persoonsgegeven is. Als je twijfelt, kun je informatie vinden op de websites cbpweb.nl of mijnprivacy.nl.

 • Wie kan mij helpen bij vragen en klachten rond privacy?

  Ga met je vragen of klachten altijd eerst naar de verantwoordelijke die je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en mogelijk aan derden verstrekt.

  Als je meent dat je persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt en de verantwoordelijke reageert niet of niet naar je tevredenheid op je verzoek of klacht, dan kun je naar de rechter gaan met een beroep op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens biedt. Je kunt de rechter dan bijvoorbeeld vragen om een verbod, herstel van de (nadelige) gevolgen of een schadevergoeding.

  Je kunt ook een signaal afgeven bij het CBP.
  Signalen die bij het CBP binnenkomen, geven  informatie over de naleving van de wettelijke regels die zien op de bescherming van persoonsgegevens. Mede op basis van signalen maakt het CBP keuzes in zijn handhavende werk. Naar aanleiding van je signaal kan het CBP besluiten een onderzoek in te stellen. Je wordt daarover in de regel niet persoonlijk geïnformeerd. Ook kunnen signalen aanleiding zijn om de voorlichting via www.mijnprivacy.nl aan te passen.

 • Worden je persoonsgegevens aan anderen doorgegeven?

  Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Auroriteit Persoonsgegevens. De melding is bij het CBP opgenomen onder meldingsnummer m1004948. We geven je gegevens niet aan andere organisaties, tenzij je daar toestemming voor geeft.